ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

Регламент

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням № 14 від 26 листопада 2015 року

ІІ сесії VІІ скликання

Вишнівської   сільської ради

 

РЕГЛАМЕНТ

ВИШНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1.1.

Нормативне регулювання діяльності ради, депутатів, органів та посадових осіб

Порядок діяльності Вишнівської  сільської ради, її депутатів, посадових осіб і органів визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», іншими законами та цим Регламентом.

 Стаття 1.2.

Порядок прийняття Регламенту, внесення змін та доповнень до нього

Регламент Вишнівської  сільської ради затверджується рішенням ради, прийнятим більшістю від загальної кількості обраних депутатів після його обговорення.

У такому ж порядку приймаються рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

У випадках прийняття законодавчих актів, що призвели до виникнення розбіжностей між окремими положеннями Регламенту та чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

Інші зміни і доповнення до Регламенту приймаються до розгляду радою за ініціативою постійних комісій, голови ради, а також за вимогою більш як 1/3 від загальної кількості обраних депутатів.

          Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Регламенту передаються на розгляд постійної планово – бюджетної комісії, місцевого самоврядування, яка надає свої висновки на розгляд Вишнівської  сільської ради. Ці висновки доводяться до відома депутатів на пленарному засіданні при розгляді питання про внесення змін та доповнень до Регламенту.

Проект Регламенту готується виконавчим апаратом сільської ради.

 Стаття 1.3.

Гласність і відкритість діяльності сільської ради

1. Засідання сільської ради та постійних комісій є відкритими і гласними.

2 .На засіданнях сільської ради, постійних комісій можуть бути присутні за офіційним запрошенням депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, а також представники підприємств, установ та організацій села.

Головуючий на сесії ради повідомляє депутатів про осіб, запрошених на засіданні за  офіційним запрошенням.

Цим особам з дозволу головуючого може бути надане право виступити на засіданні ради.

Присутність інших осіб на сесіях сільської ради дозволяється лише за рішенням ради в кожному конкретному випадку.

3. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, не повинні порушувати порядок, мають стримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі недотримання цих вимог вони  на за пропозицією головуючого на засіданні можуть бути виведені із приміщення засідання.

4. За рішенням ради можуть проводитися її закриті засідання до розгляду конкретно визначених питань.

Пропозиції щодо проведення закритого пленарного засідання можуть надавати голова ради, постійні комісії та депутати. В разі надходження такої пропозиції голова сільської ради зобов’язаний поставити її на голосування.

Така пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість депутатів, присутніх на сесії.

На закритому засіданні сесії мають право бути присутні особи, присутність яких за рішенням ради необхідна для розгляду відповідного питання. Присутність на закритому пленарному засіданні будь –яких осіб ,крім депутатів, вирішується сільською радою.

              Пропозиції про необхідність  присутності на закритому пленарному засіданні осіб, крім депутатів ,мають право  надавати  сільський голова, постійні комісії, депутати , а також самі особи, які не є депутатами, шляхом подання відповідного письмового звернення.  

5. Гласність роботи сільської шляхом опублікування інформації про ії діяльність у районній ради  забезпечується газеті "Вісті Балаклійщини", розміщенні інформації на офіційному сайті Вишнівської сільської  ради в мережі Інтернет, а також надання на вимогу запитувачів у порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", можливості робити виписки з документів, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які інші носіїінформації тощо".

          6.Виконавчий  апарат ради сприяє  представникам засобів масової інформації у здійсненні ними професійної діяльності, попередньо повідомляє їх про час проведення засідань, якщо це необхідно.

         7.Кіно -, відео зйомка, аудіо запис  пленарних засідань може здійснюватись лише за рішенням сільської ради, прийнятим більшістю від загального складу ради.

          Кіно -, відео зйомка, аудіо запис  засідань постійних комісій може  здійснюватись лише за рішенням відповідно  постійної комісії.

 8. Відкритість та гласність роботи ради забезпечується шляхом завчасногооприлюднення проектів рішень ради з метою їх громадського обговорення тавнесення пропозицій у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 Стаття 1.4.

Порядок розгляду запитів на інформацію

Запит на інформацію - це прохання особи надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні сільської  ради. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (телефоном, факсом, поштою, електронною поштою) як державною, так і регіональною (російською) мовою. Відповідь надається запитувачу відповідно державною або регіональною (російською) мовою.

Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжений до 20 робочих днів, з обґрунтуванням такого продовження. У цьому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена в письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Надання інформації за запитами здійснює виконавчий комітет  сільської  ради.

РОЗДІЛ 2. СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття  2.1.

Перша сесія  сільської ради нового скликання

1. Першу сесію сільської ради скликає, відкриває і веде голова територіальної виборчої комісії. Голова територіальної виборчої комісії інформує  раду про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів. Це питання не включається до порядку денного першої сесії, інформація голови територіальної виборчої комісії береться депутатами до відома без голосування та заноситься до протоколу сесії.

2. Після  оголошення про вибори сільського голови ведення першої сесії продовжує новообраний голова сільської ради.

3. Територіальна виборча комісія забезпечує депутатів сільської ради нового скликання  довідковими матеріалами про обраних депутатів сільської ради.

4.  Голова сільської ради має право внести пропозиції про включення до порядку денного першої сесії сільської ради будь-яких питань, зокрема: про обрання секретаря сільської ради, про утворення постійних комісій сільської ради, про обрання постійних комісій в складі голови та членів комісії, про затвердження структури, чисельність виконавчого комітету сільської ради,  про штатний розпис сільської ради, про умови оплати праці сільського голови та інші питання.

 Стаття 2.2.

Скликання і підготовка сесії

1. Сесії сільської ради скликаються сільським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Сесія повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї  третини депутатів від загального складу сільської ради.

2. Рішення про скликання сесії ради  відповідно до частин четвертої, шостої та восьмої  ст..46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на  її розгляд. Таке рішення у встановлений термін оприлюднюється через дошку оголошеньна офіційному сайті Вишнівської сільської  ради в мережі Інтернет. Крім того секретар ради забезпечує повідомлення в телефонному режимі кожного депутата про скликання сесії не пізніш, як напередодні її відкриття.

3. Виконавчий комітет ради забезпечує оприлюднення проектів рішень ради, що потребують обговорення, у встановленому законодавством порядку, а також ознайомлення депутатів ради з проектами рішень сільської  ради".

4. Сесія сільської ради проводиться гласно, для чого за дорученням сільського голови секретар ради складає списки запрошених.

5. Участь в роботі сесії осіб, які не внесені до списку запрошених, дозволяється за рішенням ради в кожному конкретному випадку. В цьому разі сільський голова ставить на голосування питання про присутність на сесії осіб, не внесених до списку запрошених. Таке рішення приймається щодо кожної особи окремо без обговорення.

 Стаття 2.3

Скликання і підготовка позачергової сесії

1. Позачергові сесії (не передбачені планом роботи ради) скликаються сільським головою за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу ради, постійної комісії.

2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, подаються сільському голові із  зазначенням часу скликання, питань, які передбачається внести  на її розгляд і з наданням проекту рішень і документів, розгляд яких пропонується. В разі не виконання цих вимог сільський голова має право не скликати сесію.

         3.Інформація про позачергову сесію  повідомляється  не пізніше як за день до її відкриття шляхом оголошення  на дошці об’яв  та на офіційномусайті.

 Стаття 2.4.

Правомочність сесії

1.Сесія сільської ради є правомочною, якщо в її засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу сільської ради.

2.   Перед кожним засіданням сільської ради проводиться поіменна реєстрація депутатів.

Сільський голова перед початком сесії повідомляє про кількість депутатів, які присутні на засіданні, і про кількість відсутніх, в тому числі про відсутніх з поважних причин.

 

 

Стаття 2.5.

Ведення пленарних засідань ради

1. Засідання ради, ії постійних комісій і президії ведуться державною мовою.Запрошені, доповідачі, депутати  ради можуть виступати, доповідати,ставити запитання, подавати депутатські заяви і запити як державною, так ірегіональною (російською) мовою.

2. Засідання ради відкриває, веде і закриває сільський голова, а в разі немотивованої відмови або не можливості його  скликати сесію ради, сесія ради скликається : – сільською радою, секретарем ради.

       У цих випадках сесія скликається :

       1) якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені законом;

        2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою статті 46 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

             3.У разі, якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та  шостій статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,у двотижневий строк не скликають  сесію на вимогу суб’єктів ,зазначених у частині сьомій цієї статті, або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія скликається  депутатами  ради, які становлять не менш як одну  третину складу ради, або постійною комісією ради.

4. Діловодство ради ведеться українською мовою.

5. Головуючий на засіданні має право:

- в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;

- ставити запитання доповідачам, виступаючим або особам, яких торкається розгляд питання на сесії;

- у випадках, передбачених Регламентом, позбавляти виступаючого слова;

- виступити поза чергою з продовженням при цьому часу, відведеного для дебатів.

6. Тривалість роботи сесії і перерви в її роботі визначаються Регламентом роботи сесії, який затверджується сільською радою після затвердження порядку денного, але до початку розгляду питань порядку денного, виходячи з затвердженого порядку денного, кількості включених до нього питань і часу, необхідного для всебічного обговорення і вирішення поставлених питань.

 

Стаття 2.6.

Секретар сесії

1. За пропозицією сільського голови на кожній сесії персонально обирається секретар сесії.

2. Секретар сесії організовує ведення протоколу, записує депутатів на виступ, реєструє депутатські запити, заяви, довідки, скарги, листи, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів виконавцям.

3. Секретар сесії забезпечує оформлення протоколу сесії не пізніше як у 10- денний термін з дня закриття сесії, виконує інші функції за дорученням сесії.

 Стаття 2.7.

Підготовка питань на розгляд сесії. Порядок денний сесії.

1. Проект порядку денного сесії готується сільським головою за пропозиціями депутатів, постійних комісій. Питання на розгляд сільської ради можуть вноситися сільським головою.

2. Пропозиції до порядку денного сесії вносяться у письмовій формі не пізніш як за 15 днів до відкриття чергової сесії. Пропозиції подаються із супровідною запискою та проектом рішення.

Пропозиції щодо порядку денного позачергової сесії вносяться не пізніш як за 5 днів до її відкриття разом із супровідною запискою та проектом рішення.

3.  Сільський голова видає розпорядження про включення  питань до порядку денного сесії.

            4.Постійні комісії  розглядають пропозиції та проект рішення на своїх засіданнях.

        5.Проекти,які передбачають нові видатки сільського бюджету подаються на розгляд постійної планово – бюджетної комісії. 

6. Термінові питання можуть вноситися у порядок денний у ході сесії за рішенням сільської ради. Питання про включення до порядку денного питань в ході сесії виносяться на голосування головуючим. Такі питання включаються до основного блоку питань порядку денного сесії. У зв’язку з тим, що такі питання не розглядались на засіданням постійних комісій, сільський голова зобов’язаний поставити на голосування можливі варіанти розгляду питань, необхідність яких виникла до відкриття або в ході сесії.

      Можливі варіанти розгляду питань передбачають:

1.Розійтися по комісіям і провести засідання комісій, - при згоді потім – повернутись в зал і провести сесію.

2.Провести спільне засідання усіх комісій в цьому залі і при згоді – відкрити сесію.

3.Провести сесію без попереднього засідання комісій, а якщо виникнуть питання ,які необхідно буде розглянути на комісіях з обговоренням – зробити перерву, розійтися по комісіям, а потім при згоді повернутися в цей зал і продовжити сесію ( тобто – якщо  буде в цьому необхідність).

Кожна з цих пропозицій вноситься головуючим.

7.У порядок денний кожної сесії включається розділ «Різне», який передбачає собою питання, які можуть надійти в ході роботи сесії, зокрема про виступи, заяви і запитання депутатів, відповіді посадових осіб на запити і запитання депутатів, інформації депутатів та посадових осіб та інші. З цих питань приймаються відповідні рішення (якщо це стосується депутатських запитів) або інформації беруться до відома без голосування (якщо це стосується інших питань).

Дебати з цих питань не відкриваються.

8. Рішення щодо формування порядку денного приймаються більшістю депутатів від загального складу ради без обговорення.

9. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови сільської  ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

- про затвердження або внесення змін до місцевого  бюджету;

- кадрові питання;

- питання, що потребують негайного розгляду.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), голови ради Проекти рішень з цих питань підлягають обов'язковому розміщенню на офіційному сайті ради, а також можуть оприлюднюватися на дошці обяв.

         Стаття 2.8

   Порядок підготовки проектів регуляторних актів, що вносяться на розгляд сесії  

          1.Підготовка проектів регуляторних актів здійснюються на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів, який затверджується радою не пізніше  15 грудня поточного року та  оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності (далі по тексту статті –Закон).                                                                       2.Розробник (виконавець) регуляторного акту готує аналіз регуляторного впливу відповідно до методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

        3.Проект регуляторного акта  та  відповідний аналіз регуляторного впливу після повідомлення про оприлюднення цього проекту опубліковується в газеті «Вісті Балаклійщини».

        4.Розробник (виконавець) регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань ,одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

        5.Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове ,повторне та періодичне обстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта сільською радою здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється у п’ятиденний строк з дня підписання цього звіту.

        6.У випадках, визначених Законом ,аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна  планово – бюджетна комісія місцевого самоврядування забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.   

       7.Голова постійної комісії доповідає на пленарному засіданні ради, при встановленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, що підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

Стаття 2.9.

Порядок розгляду питань на сесії

1. Час, який надається для доповіді з питань порядку денного сесії, не можуть бути більше 30 хвилин, співдоповіді 20 хвилин і заключного слова – 10 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю не більше 5 хвилин. Для повторних  виступів у дебатах , виступів з порядку ведення, з мотивів голосування, а також для внесення пропозицій, пояснень, зауважень, запитань ,повідомлень і довідок ,внесення поправок, надається  до 2 хвилин, для заяв, внесення запитів – до 3 хвилин. Регламент роботи  та тривалість кожної сесії  визначається до початку розгляду  питань порядку денного.

2. Для надання слова на більш тривалий час, ніж встановлено п.1 цієї статті, рада приймає процедурне рішення без дебатів.

3. Запис для виступів у дебатах проводиться під час розгляду питання через секретаря сесії письмово. Депутати виступають в порядку черговості подання заяви.

На засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

4. З одного питання депутат може виступити не більше 2 разів.

Слово для довідки, відповіді на запитання або дачі пояснень може бути надано, але не перериваючи виступаючого.

5. Перед розглядом питання рада може визначити загальний час для обговорення або час для запитань і відповідей.

Рішення  про дострокове припинення дебатів приймається більшістю від присутніх на засіданні депутатів.

6. Запитання до доповідача або співдоповідача депутати ставлять в письмові й або усній формі, відповіді на них надаються одразу після доповіді або співдоповіді; спочатку на письмові запитання, а потім на усні. 

7. Виступаючий на сесії депутат  зобов’язаний назвати своє прізвище та назву місцевої організації партії (блоку), від якої його обрано.

Виступаючий на сесії не повинен вживати у своїй промові грубих і не коректних висловів або закликати до незаконних дій. 

У разі таких висловів і закликів головуючий повинен зробити попередження про їхню неприпустимість. Якщо виступаючий повторює те, що уже виголошували інші виступаючі під час обговорення питання, або у випадку, якщо він відхиляється від теми, головуючий на засіданні може звернутися до нього з проханням відповідно скоротити, закінчити або дотримуватись обговорюваного питання.

 Стаття 2.10.

Прийняття рішень

1. Рішення сільської ради  вважаються прийнятими, якщо  після їх обговорення за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

2. Процедурні рішення передбачають собою: рішення про проведення відкритого поіменного або таємного голосування, рішення про участь в сесії осіб, не внесених до списку запрошених, рішення про перенесення дати чи часу засідання. Ці рішення приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні, незалежно від їхньої кількості. Ці рішення не обговорюються, результати голосування з цих питань заносяться до протоколу.

3. Рішення сільської ради приймаються відкритим нефіксованим, відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням та таємним голосуванням.

4. Відкрите нефіксоване голосування передбачає собою підняття депутатами руки «за», «проти», «утримались» щодо прийняття відповідного рішення. При цьому підраховуються голоси лише «проти» та «утримались»; щодо інших депутатів – вважається що вони проголосували «за».

5. Поіменне голосування проводиться за пропозицією головуючого або 1/3 від кількості обраних депутатів, його результати додаються до протоколу сесії. Поіменне голосування передбачає собою таку процедуру: секретар сесії називає прізвище кожного зареєстрованого на сесії депутата, депутат в свою чергу зобов’язаний назвати: він «за», «проти» чи «утримався» щодо прийняття рішення. Результати поіменного голосування оформляються на окремому аркуші, підписуються секретарем сесії та додаються до протоколу сесії.

6. Таємне голосування обов’язково проводиться з питань обрання  секретаря ради, звільнення їх з посади. За рішенням ради таємне голосування може проводитись і в інших випадках. Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів, в цьому випадку результати голосування підраховуються лічильною комісією, обраною радою.

 Стаття 2.11

Дисципліна та етика пленарних засідань

1. На засіданні ради виступаючий не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про недопустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити його права виступу на повторному засіданні.

2. Якщо депутат виступає без дозволу головуючого на засіданні, головуючий позбавляє його слова. Такий виступ не заноситься до протоколу.

3. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорю вального питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу.

4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку.

5. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди у проведені засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

 Стаття 2.12.

Протокол сесії

1.Засідання сесії сільської ради протоколюється. Ведення протоколу здійснює секретар сесії ради. У протоколі засідання зазначаються відомості про дату, час і місце проведення засідань сесії; кількість депутатів, присутніх на засіданні; питання порядку денного, винесені на розгляд сесії; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі винесені на голосування питання і пропозиції; повні результати голосування і прийняті рішення; дані реєстрації депутатів та список усіх присутніх на сесії осіб.

2.Протокол  сесії сільської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, а у разі  його відсутності – відповідно секретарем ради, а у випадку, передбаченому частиною сьомою та восьмою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

  

РОЗДІЛ 3. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ  ОСОБИ РАДИ

 

Стаття 3.1.

Депутати 

1. Порядок діяльності депутатів в раді та її органах визначається законами та цим Регламентом.

2. Депутат зобов’язаний зареєструватися та бути присутнім на засіданні ради та її органів, до яких його обрано. Відсутність депутата на засіданні ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. У разі неможливості брати участь у роботі ради в зазначених випадках депутат повинен письмово або усно, із зазначенням причин, завчасно повідомити про це сільського голову, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – також голову цієї комісії у тому ж порядку.

У разі невиконання депутатом цієї вимоги він дає комісії письмові пояснення з цього приводу.

У випадках неодноразового нез’явлення депутата на сесії, засіданні постійної комісії без поважних причин рада розглядає це питання і при необхідності звертається до виборців з пропозицією про відкликання цього депутата.

3. Депутат не може не брати участі у голосуванні, за винятком випадків, якщо рада приймає окреме рішення щодо нього персонально.

4. Якщо депутат допускає образливі або лайливі висловлювання щодо інших депутатів або вчиняє дії, не сумісні з правилами депутатської етики, до нього радою можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, догана.

5. Інші питання діяльності депутатів визначаються Законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами.

 Стаття 3.2.

Депутатські групи

1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутат має право входити до складу лише однієї депутатської групи.

2. Для реєстрації депутатської групи сільському голові подається письмове подання особи, яка очолює депутатську групу. До подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про формування депутатської групи із  зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи  та депутатів , які уповноважені представляти групу.

Про реєстрацію депутатської групи приймається відповідне рішення сільської ради.

            3.В разі внесення змін до складу депутатської групи  сільському голові подається письмове повідомлення, підписане особою, яка очолює групу, із зазначенням змін, які відбулись в складі депутатської групи. Про такі зміни сільський голова доводить до відома депутатів  на найближчому пленарному засіданні ради .

4. Представник депутатської групи  має право на гарантований виступ на пленарному засіданні з кожного питання порядку денного сесії.

5. Діяльність депутатської групи припиняється:

- у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж п’ять депутатів;

- у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

- після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

            6. У разі припинення діяльності депутатської групи на підставах ,передбачених підпунктами 5.1. та 5.2. пункту 5 цієї статті, сільський голова видає відповідне розпорядження, яке доводиться до відома ради на найближчому пленарному засіданні.

7. Сільська рада має право заслухати на сесії повідомлення про діяльність депутатської групи. Пропозицію щодо заслуховування  повідомлення про діяльність депутатської групи має право вносити сільський голова, постійні комісії  та не менш 1/3 депутатів від загального складу ради. Постійні комісії та депутати (не менше як 1/3 депутатів від загального складу ради) надають свої пропозиції щодо заслуховування повідомлення про діяльність депутатської групи сільському голові. Про намір заслухати повідомлення про діяльність депутатської групи сільський голова  усно або письмово повідомляє особу, яка очолює депутатську групу, або представника депутатської групи, зазначеного в повідомленні про сформування депутатської групи, не пізніш як за два дні до сесії, на якій планується заслухати повідомлення про діяльність депутатської групи.

            Питання про внесення до розділу «Різне» порядку денного питання про заслуховування повідомлення про діяльність депутатської групи виноситься на голосування сільським головою та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Повідомлення про діяльність депутатської групи береться до відома без голосування.

           8. Матеріали засідань та інші матеріали депутатських груп зберігаються  в приміщенні сільської ради.

Особи, які уповноважені представляти групу, зобов’язані своєчасно надавати протоколи, матеріали засідань та інші документи групи .

9. Сільський голова надає допомогу депутатським групам у здійсненні ними своїх функцій в раді.

 Стаття 3.3.

Голова  ради. Сільський голова.

1. Сільський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом ,і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень сільського голови обраного на чергових місцевих виборах ,визначається Конституцією України. 

2.Повноваження сільського голови починаються з моменту  оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського голови закінчується в день відкриття першої сесії ради,обраної на наступних чергових виборах, або якщо рада не обрана ,з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих  виборах ,крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частини першої та другої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3. Сільський голова працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

4. У своїй діяльності сільський голова є підзвітним територіальній громаді, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом ради повноважень виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади і може  бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менше як дві третини депутатів від загального  складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

            5. Сільський голова:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається винести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що виносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконання, організовує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду секретаря ради;  вносить на затвердження ради пропозиції  щодо органів ради, її виконавчого апарату, витрат  на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів  державної влади і місцевого самоврядування;

8) призначає і звільняє працівників виконавчого апарату ради;

9) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

10) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

11) підписує рішення ради, протоколи сесій;

12) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;

13) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами;

14) за рішенням ради звертається  до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади у сфері їхніх спільних інтересів, а також повноваження сільської ради;

15) звітує перед радою про свою діяльність не менш одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів у визначений радою термін;

16) вирішує інші питання, дорученні йому радою.

6. Сільський голова у межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

 Стаття 3.4

Секретар  сільської  ради

            1.Секретар сільської ради працює в раді на постійній основі. Секретар обирається  радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією сільського голови. Пропозиція щодо кандидатури на посаду секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

          1)на день проведення першої сесії сільської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського голови;

      2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради , запропоновану сільським головою;

          3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської ради сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради:

         4)  на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

         5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

 У разі, якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш  як половиною депутатів від загального складу ради з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить сільський голова.          

            2.Секретар ради здійснює свої повноваження до обрання секретаря нового скликання ,крім випадків дострокового припинення його повноважень.

            3.Секретар ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається таємним голосуванням. Питання про звільнення з посади секретаря ради може бути винесено на розгляд ради на вимогу сільського голови ,або не менш як третини депутатів від загального складу ради.

           4.Секретар ради в разі відсутності сільського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження сільського голови.

            5.Секретар ради не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім  викладацької, наукової  та творчої роботи у позачерговий час),займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

 Стаття 3.5.

Порядок дострокового припинення повноважень депутатами

1. Повноваження депутата сільської ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення сільської ради у разі:

- його відкликання виборцями у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»;

- припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

- обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно Конституції України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

- обрання його депутатом іншої місцевої ради;

- визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

- його смерті.

2. Повноваження депутата сільської ради можуть припинитися достроково також за рішенням сільської ради у зв’язку:

-з набранням обвинувальної сили вироком суду, за яким його засуджено за покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

- з особистою заявою депутата сільської ради про складання ним депутатських повноважень.

3. В разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень депутата сільський голова доводить про це рішення  до відома населення та територіальної  виборчої комісії.

          4.Депутат сільської ради не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов’язаних з депутатською діяльністю.

 

РОЗДІЛ 4. КОМІСІЇ РАДИ

 Стаття 4.1.

Постійні комісії ради

1. Завдання і компетенції постійних комісій визначається Положенням про постійні комісії, яке затверджується сільською радою та цим Регламентом, а також рішенням сільської ради.

2. Постійні комісії сільської ради утворюються з числа депутатів на першій сесії сільської ради нового скликання на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається сільською радою  за пропозицією сільського голови. Сільський голова також вносить пропозиції щодо кількісного і персонального складу постійних комісій.

3. У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їхній кількісний склад, переобрано персональний склад. Пропозиції щодо розгляду цих питань на сесії вносить голова сільської ради.

4. Постійні комісії  ради утворюються для  вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Постійні комісії можуть розглядати будь-які питання, віднесенні до відання місцевого самоврядування.

 Постійні комісії за дорученням  сільської ради, сільського голови або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти соціально- економічного і культурного розвитку, сільського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, та інші розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

За дорученням сільського голови постійні комісії розглядають також звернення , що надходять до сільської ради або до сільського голови; готують висновки  та рекомендації з питань ,порушених у зверненні.

         5.Постійні комісії за дорученням ради сільського голови або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також питання, віднесені до відання ради, установ та організацій, їх відділень незалежно від форми власності  та їх посадових осіб, подають  за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради. 

6. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, , установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

7. Голови постійних комісій обираються сільською радою за пропозицією сільського голови.

Повноваження голови постійної комісії можуть бути достроково припинені радою за його заявою, за ініціативою сільського голови, за рішенням відповідної постійної комісії, за вимогою не менш третини депутатів від загального складу сільської ради.

8.  Персональний склад членів постійних комісій сільської ради обирається за списком без дебатів за пропозицією сільського голови.

Всі члени комісій користуються рівними правами. Депутат може бути членом лише однієї комісії.

9. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова сільської ради та секретар.

10. Про утворення постійних комісій, обрання їх голів та персонального складу їх членів сільська рада приймає відповідні рішення.

11. Інші питання діяльності постійних комісій регулюються Положенням про постійні комісії сільської ради, яке затверджується не пізніш як на другій сесії.

 Стаття 4.2.

Порядок організації роботи постійної комісії ради

1. На першому засіданні постійної комісії обирається заступник голови та секретар комісії.

2. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

3. Засідання комісії, як правило, проводяться відкрито, але за своїм рішенням комісія має право провести закрите засідання. Пропозиції щодо проведення закритих засідань можуть надавати члени комісії. На закритих засіданнях постійних комісій мають право бути присутніми сільський голова, секретар ради та особи, присутність яких, за рішенням голови комісії або комісій, буде визнана можливою або обов’язковою.

4. За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує висновки і рекомендації. Засідання комісії протоколюється. Висновки, рекомендації та протоколи засідань комісій зберігаються весь строк діяльності ради відповідного скликання. Діловодство комісії забезпечує секретар комісії. Матеріали засідань постійних  комісій  зберігаються в приміщенні виконавчого комітету протягом повноважень ради, після чого можуть передаватись на зберігання до архіву.

            5.Член комісії, не згодний з її рішенням, має право викласти свою точку зору на сесії ради в порядку виступу або повідомлення про неї в письмовій формі головуючого на засіданні комісії.   

6. За розпорядженням (усним чи письмовим) сільського голови постійним комісіям для проведення засідань надається приміщення, канцелярське приладдя, оргтехніка, створюються інші необхідні умови для її діяльності.

  Стаття 4.3.

Тимчасові контрольні комісії ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Тимчасові комісії подають на розгляд ради свої звіти та пропозиції.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться , як правило, закрито. На закритому засіданні тимчасової контрольної комісії мають право бути присутніми сільський голова та секретар ради.

Комісія може запрошувати на свої засідання осіб, яких стосується питання, що розглядаються. Ці особи можуть бути присутні при розгляді конкретного питання, що них стосується.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії ,  а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Рада нового скликання може визнати повноваження тимчасової контрольної комісії, утвореною радою попереднього скликання, якщо до складу ради нового скликання увійшли депутати, що входили до складу тимчасової контрольної комісії. Рада нового скликання також може визнати повноваження тимчасової контрольної комісії та запропонувати до її складу депутатів ради нового скликання.

 Стаття 4.4.

Лічильна комісія

1. Лічильна комісія обирається радою для проведення таємного голосування у випадках, передбачених статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та в інших випадках за рішенням ради.

2. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу лічильної комісії можуть надавати депутати. Рішення про створення лічильної комісії вважається прийнятим. Якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Засідання лічильної комісії проводиться закрито. У складі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

 

РОЗДІЛ 5.  ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ

ТА ЇЇ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ І ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Стаття 5.1.

Контроль за виконанням рішень сільської ради

1. Сільська рада безпосередньо або через створені нею постійні та контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.

2. Контроль за виконанням рішень сільської ради організовує сільський голова. Питання про хід виконання рішень розглядаються постійними комісіями або сільською радою.

3. У рішенні сільської ради, як правило, зазначається питання про покладання контролю за його виконанням на відповідну комісію ради. Тексти їх рішень передаються до відповідних комісій.

4. Постійна комісія періодично на своєму засідання розглядає питання про виконання рішень, надає інформацію про це сільському голові або секретарю ради.

5. В разі необхідності (відповідно до планів роботи ради або за  рішенням комісії ) інформація про хід виконання рішень сільської ради розглядається на сесії сільської ради, про що приймається відповідне рішення.

6. У разі повного виконання рішення за пропозицією постійНої комісії на розгляд сільської ради виноситься питання про виконання рішення та про зняття його з контролю.

  Стаття 5.2.

 Розгляд депутатських запитів

           1.Депутати сільської ради мають право звертатись з депутатським запитом до посадових осіб  ради та її органів, до керівників підприємств, організацій і установ, розташованих на території ради, незалежно від форм власності, з питань які віднесені до відання ради. 

             2.Питання про визнання відповідної вимоги депутата депутатським запитом розглядається сільською радою, про що приймається відповідне рішення більшістю депутатів від загального складу ради. При прийнятті рішення встановлюється строк для його розгляду за пропозицією депутата, який подав звернення, або сільського голови.

           3.Депутатський запит може бути внесений депутатом сільської ради або групою депутатів попередньо або безпосередньо на пленарному засіданні ради у письмовій формі чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного сесії у розділі «Різне». Депутатський запит розглядається і не обговорюється на засіданню постійних комісій.

           4.У разі необхідності депутатський запит обговорюється на сесії. Необхідність обговорення депутатського запиту на сесії визначається шляхом голосування. Пропозиції про необхідність обговорення депутатського запиту на сесії можуть надавати сільський голова або депутат.

           5.Сільська рада може зобов’язати  відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата сільської ради. Пропозиції щодо цього надають сільський голова або депутати.  

            6.Копія рішення сільської ради про депутатський запит разом із запитом надсилається  відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто, сільським головою, який одночасно повідомляє їх про  обов’язкове надання на запит відповіді у встановлений радою строк.

           7.Орган або  посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну відповідь на нього сільській раді та депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк ,то орган або посадова особа  зобов’язані  про це повідомити сільську раду та депутата, який вніс запит ,і запропонувати новий строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту. Окреме рішення щодо продовження терміну розгляду депутатського запиту сільською радою не приймається. Контроль за своєчасним розглядом депутатських запитів здійснює сільський голова, який в разі необхідності нагадує відповідному органу або посадовій особі про необхідність розгляду депутатського запиту у встановлений радою термін.

          8.При одержані відповіді на депутатський запит сільський голова на найближчому пленарному засіданні у розділі «Різне» оголошує відповідь на депутатський запит без прийняття  відповідного рішення.

        У разі необхідності відповідь на депутатський запит розглядається та обговорюється на сесії, про що приймається відповідне рішення. Необхідність розгляду та обговорення відповіді на запит на сесії вирішується шляхом голосування. Пропозиції щодо необхідності розгляду та обговорення відповіді на депутатський запит на сесії можуть вносити сільський голова або депутат, який вніс запит. При обговоренні відповіді на депутатський запит на сесію може запрошуватись посадова особа ,до якої було зроблено запит.

     

РОЗДІЛ 6.ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 Стаття 6

  Виконавчий апарат

          1.Виконавчий апарат сільської ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих Конституцією та законами України.

           2.Виконавчий апарат сільської ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально- технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійснення сільською радою взаємодії і зв’язків з територіальною громадою.

          3.Виконавчий апарат ради утворюється сільською радою. Його структура і чисельність ,витрати на утримання встановлюються  сільською радою за пропозицією сільського  голови.

         4.Виконавчий апарат сільської ради за посадою очолює сільський голова

_________________________________

         Матеріальна і фінансова основа діяльності сільської ради, відповідальність її органів та посадових осіб ґрунтується на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законів

 

Секретар сільської ради                                   В.М.Біліченко